Prevádzka

6:00 – 17:30

6:00 – 8:00 a 11:30 – 17:30

Režim dňa:

6:00 – 8:00 ranné odpočinkové zamestnanie (ranný ŠKD)

11:30 – 13:30 obed a odpočinkové a rekreačné zamestnanie

13:30 – 14:30 záujmová činnosť

14:30 – 15:00 príprava na vyučovanie + olovrant, hygiena

15:00 – 17:30 rekreačná, záujmová činnosť, odpočinok

Z organizačných dôvodov prijímame deti do ranného ŠKD len do 7:30.